Жир бараний

�льзами тощо. I це лише незначна частка

потенцшних можливостей застосування жирiв тваринного походження. Актуальним напрямком науко-воi косметологй’ е пошук ефективноi натуральноi’ сировини та створення нових косметичних засобiв з ii використанням.

Метою дослвджень було проаналiзувати свiтовий досвщ використання тваринних жирiв у косметологй’ та встановити доцшьшсть застосування курдючного жиру для отримання косметичних кремiв.

Результата та ix обговорення

З великого загалу вiдомих i непогано вивчених сьогодш твердих жирiв осо6ливо’ уваги заслуговуе баранячий. Це ушкальний, передовсiм, харчовий продукт, найбшьш поширений в культурах Кавказу та Середньоi Азй.

Вiдмiннi вiд шших властивостi баранячого жиру визначаються його особливим складом. Вш мiстить насичеш (пальмiтинову — 26%, стеаринову — 14%, мiристинову — 3%), мононенасичеш (оле1нову — 47%, пальмiтоолеiнову — 3%) i полiненасиченi (лiнолеву -3%, лшоленову — 1%) жирш кислоти.Топлене бараня-че сало характеризуеться присутшстю полiвiтамiнiв, бета-каронтину, що захищае органiзм вiд радiацiйного опромiнення, а також вггамшв Bj та Е, важливих для нормального обмiну речовин. В баранячому жирi е таш кориснi для нашого органiзму мшеральш компо-ненти, як Залiзо, Фосфор, Цинк, Кальцш, Натрiй, Магнiй, Мщь, Селен.

Користь баранячого жиру в тому, що незважаючи на високу калорiйнiсть (близько 900 ккал на 100 г), вш прекрасно засвоюеться, при цьому швидко попов-нюе енергетичний запас оргашзму, шдвищуе iмунiтет,

Науковий вГсник ЛНУВМБТ iMeHi С.З. Гжицького, 2017, т 19, № 75

сприяе швидкому загоенню ран, активГзуе мозкову i кровоносну дiяльнiсть, покращуе пам’ять i процеси мислення, тошзуе функцiональнiсть шлунку, роботу нервово! системи, подовжуе молодiсть, позитивно дie на стан шшри, тгпв та волосся, а також навггь в наш час залишаеться вiдмiнним самостiйним засобом при застудi й кашлi, допомагае у лшувант хворих сугло-бiв, жировиков та варикозiв.

Баранячий жир е характерною родзинкою страв кавказько! та сходно! кухнi, тимчасом як европейщ рiдко його використовують. Цей продукт отримують з внутрiшнього сала i курдюка — жирового вщкладення у виглядi мiшка в заднш частинi тушi овець i барашв особливо! (курдючно!) породи.

Вiвчарство вгдоме ще з часiв неолiту, а в Укра!ш воно поширене з шнця 18 ст. Розвивалось переважно в багатих на пасовища районах — на полонинах Карпат, у лГсостепу, де багато сшожатей i пашi, в Криму i Бесарабi!. Продукцiя вiвчарства задовольняла основш господарськ потреби людей — давала грубу вовну для виробництва домашнього сукна, м’ясо, жир, молочнi продукта й удобрення для грунту. Вiвчарство могло б стати прибутковою ланкою в альському господарста Укра!ни, якби ми навчились використовувати наш1 потенцшш можливостi, а саме 300-лiтнiй практичний досвгд укра!нських вiвчарiв, здобутки вичизняно! генетики у сферi вдосконалення Гснуючих i створення нових порiд та титв овець, а також сотш тисяч гекта-рiв невикористаних пасовищ Азово-Чорноморського коридору Степу вгд Дунаю до КерчГ, Лiсостепу та Полюся.

Загалом за свою iсторiю вiвчарство в Укра!нi переживало злети i падiння, але сьогоднi ситуащя в цiй сферi впевнено, хоч i повiльно, рухаеться в позитивному напрямку. Тому молодi та пiдприемливi люди можуть скористатися цим, впроваджуючи у виробни-цтво продукцiю вiвчарства, в тому числi й косметич-ного спрямування. Баранячий жир широко застосову-еться свiтовими брендами косметологiчно! шдустри як основа кремiв, масок i бальзамiв для омолодження шкiри. Вiдомi креми на основi баранячого жиру, як розгладжують зморшки, захищають обличчя i руки в зимовий час.

Курдючний жир i нутряне (внутрiшне) сало — не одне i те ж. Специфiчна особливiсть баранячого жиру — тугоплавкость (температура топлення 50 °С) i свое-рiдний запах, але курдюк бiльш легкоплавкий з прие-мним ароматом i смаком. Курдючне сало е чудовим засобом для пгдтримки краси i здоров’я шк1рних пок-ривiв, осшльки збагачене природним ланолiном. Ко-рисш властивостi дано! жироподiбно! речовини були вдарил ще древнiми греками i римлянами. Вони в т часи використовували неочищений ланолш, що i було !х помилкою, адже ця речовина мiстила в собi бруд та iншi шкiдливi речовини. Сучасш технологi! дозволя-ють отримати чистий продукт, що також називають тваринним воском.

Ланолiн мае в’язку консистенцiю. Вiн може бути рiзних вiдтiнкiв, вiд свiтло-жовтого до темно-коричневого. Осшльки ланолш е жиром, запах його не можна назвати приемним, однак цю особливГсть су-

часна косметологiя вмiе корегувати. 10% складу ла-нолiну становлять стероли, до яких належить i холес-терол. За фiзичними властивостями ланолш нагадуе сало шк1ри людини (точшше, мультиламелярнi струк-тури ланолiну типовi для редких кристалiв людсько! шшри), цим i пояснюеться його ефектившсть як кос-метичного засобу. Температура плавлення ланолiну невисока — вГд 36 до 42 °С. Також вш е хорошим ему-льгатором, осшльки здатний утримувати вдвiчi бшь-шу за свою вагу шльшсть води.

Одним iз сучасних свггових трендiв е органiчна продукцiя, поряд з оргашчним стилем життя, що пе-редбачае переважне використання натурального одя-гу, !ж1, меблiв i косметики. Поняття «оргашчш» при-йшло з харчово! промисловостi, де оргашчними нази-ваються продукти або !х компоненти, якi не просто мають природне походження, а й вирощеш без використання будь-яких хiмiчних добрив в екологiчно чистих умовах. Процес переробки органiчних продук-лв повинен вiдповiдати жорстким стандартам, тому не кожен натуральний продукт як харчовий, так i косметичний, можна назвати органiчним.

Характерною вгдзнакою органiчно!’ косметики е позначки «Organic» i «Bio», що означае ввдсутшсть у складi синтетичних та сумшвних щодо корисностi компонентiв. Етикетка оргкосметики повинна мiстити повний перелш iнгредiентiв та зазначення сертифша-та. Сьогодш немае узгоджено! думки свггових вироб-ник1в косметики у прийнятл единого стандарту, який визначив би поняття оргашчно!’, еко- або бю-косметики, тому в рГзних кра!нах е своя сертифiкацiя. Цiкаво зазначити, що европейська косметика класу «Organic» не дозволяе використання тваринних жирГв та !х компоненлв. Однак косметичш вироби, до складу яких входять жири тваринного походження, з кож-ним роком набувають все бшьшо! популярностГ та отримують схвальш вГдгуки споживачiв.

В даному контекстi не е винятком велика частка ланолiнвмiсно! продукцп, що давно i позитивно себе зарекомендувала в багатьох сферах людського побу-ту. 1х альтернативним варiантом можуть стати вироби з використанням баранячого, а власне, курдючного жиру, як джерела природно чистого ланолiну. Единою суттевою перешкодою може виявитись цiна курдюка, яка сшвмГрна з цшою баранини (або й вища за не!). Однак на кожен товар е свш купець, особливо, коли яшсть займае передовi позицГ!. Для Укра!ни досвГд виробництва косметичних кремiв на основГ курдючного жиру поки що новий, хоч свГтовГ косметичш компани ведуть роботу в цьому напрямку, i досить усшшно.

НинГ в косметичнiй ГндустрГ! велика шльшсть най-рiзноманiтнiшо!’ косметики, i вся вона мае свГй вплив на шк1ру. При виборГ засобГв потрГбно звертати увагу не тшьки на сво! проблеми, а й шдбирати товар з ура-хуванням само! шк1ри. Вся косметика з тваринними жирами спрямована на досягнення основних позитив-них характеристик: зволоження, пом’якшення, жив-лення та захист. Засоби по догляду за шшрою, в основГ яких — курдючний жир, поки що належать до нових тенденцш, тому що з’явилися не так давно (в промис-ловому виробнищта). Можливо, саме зараз настав той

HayKOBHH BicHHK .HHyBMET iMeHi C.3. I^H^Koro, 2017, t 19, № 75

MOMeHT, Kogu KypgMHHHHnonaB KopucryBaTHca

BlICIIOBK’ll

B pe3ygbTaTi npoBegeHHa aHagi3y cynacHHx TeHgeH-

®upy e nepcneiTHBHHMH ynacHHiaMH cBiTOBOi KocMe-

THHHOi iHgycrpii.

Bi6^iorpa$iHMi iiocii. lainm

Andreeva, E.A. (2007). Maski, kremy, bal’zamy v domashnih uslovijah. H.: Mir knigi (in Russian).

Bulgakova, I.V. (2003). Kosmetologija ot A do Ja. Rostov n/D: Feniks (in Russian).

2
2365
Рейтинг статьи

Кира Столетова

Современная медицина не стоит на месте. Каждый год появляются новые лекарства, витамины, а также способы борьбы с заболеваниями на разных этапах проявления. Но ничто не возникает из воздуха. Все нынешние пилюли основаны на многолетних исследованиях и практиках предшественников, которые не пренебрегали народной медициной.

Польза и вред жира барана

Польза и вред жира барана

На сегодняшний день трудно представить, чтобы мама лечила своего ребенка от кашля, используя для этого бараний жир. Но на деле применение этого продукта охватывает большую часть нашей жизни, чем можно представить, начиная от народной медицины и заканчивая косметическими средствами.

Что собой представляет

Курдюк, или баранье сало, представляет собой жировое отложение в районе хвоста у баранов определенной породы, которое имеет свои определённые полезные свойства. В отличие от жиров других животных, бараний настоящий жир содержит их 97%, остальное занимает вода. При этом насыщенность достигает чуть ли не в разы больше, чем в говяжьем и свином сале, из-за чего бараний свежий жир более востребован в бедных странах. Помимо этого, он обладает множеством поливитаминов, бета-кератин, железо, цинк и витамины группы А, В1 и Е. Также не имеет противопоказания для людей, страдающих от повышенного давления.

Курдюк бараний

Курдюк бараний

Бараний жир представлен тремя сортами, использующимися для приготовления еды и производства различных товаров.

 1. Высший сорт бараньего полезного жира производится из определенного вида курдючных баранов. Внешние свойства: твердый сорт чисто-белого цвета, в некоторых случаях допустим желтоватый оттенок, при растапливании становится прозрачным. Входит в состав мясных изделий.
 2. Первый сорт. Его твердость аналогична показателям высшего сорта, в некоторых случаях допускается сероватый цвет, при растапливании бараний лечебный жир становится прозрачным, сделан из сала-сырца (внутренних органов).
 3. Второй сорт изготовляется только для обычного сала. В расплавленном состоянии выделяется мутный осадок, может иметь запах.

На образование курдюка у барана уходит в 2, а то и в 3 раза больше энергии, чем на формирование белка, т.е. чистого мяса. Также бараний жир больше ценится народностями, которые отказались от употребления свинины (например, у мусульман и евреев).

Качества

Приносит ли бараний жир какую-либо пользу? Как и любой жир, бараний курдюк (жир) является объектом спора многих диетологов. Стоит ли использовать его для лечения? Не пострадает ли печень?

Большинство придерживается мнения, что употребление и использование его положительно влияет на:

 • снижение боли в суставах и костях;
 • иммунитет;
 • поддержание упругости кожи лица;
 • профилактику простуды и бронхиальных заболеваний, варикоза;
 • кровеносную и мозговую активность;
 • интенсивность заживления ран;
 • потенцию;
 • лечение бесплодия в составе соответствующих препаратов.

Однако бараний популярный жир категорически стоит исключить из своего питания людям, имеющим противопоказания, так как это может лишь усугубить ситуацию. Делать лечебные процедуры допускается лишь после консультации с врачом. От него следует отказаться и поискать другую альтернативу лечению тем, кто подвержен:

 • язвенным болезням;
 • проблемам с печенью, почками или желчным пузырем;
 • сердечно-сосудистым заболеваниям;
 • гастриту;
 • атеросклерозу или тромбофлебиту;
 • индивидуальной непереносимости.

Использование

Как правильно использовать бараний жир? Профилактика и эксплуатация этого изделия в народной медицине очень разносторонняя. Его можно использовать для лечения простуды, бронхиальных болезней, ожогов, ссадин и т.д. В холодное время года можно запросто подхватить различные простудные и вирусные заболевания, сопровождающиеся кашлем. Особенностью бараньего сала является то, что оно содержит в себе большое количество витаминов, насыщенных кислот и полезных веществ, которые помогают поддерживать тело в тонусе, не вызывая при этом передозировки.

Бараний курдюк содержит витамины

Бараний курдюк содержит витамины

Бараний жир имеет такой ценный набор питательных веществ, который используется в косметических средствах. Особенно часто его можно встретить в составе кремов, шампуней, бальзамов для волос. Основное свойство жира — это увлажнять и насыщать кожу головы и лица необходимыми витаминами для предотвращения шелушения, выпадения волос и разглаживания морщин.

В кулинарии курдючный жир применяется преимущественно в национальных блюдах Востока. На нем жарят мясные и овощные блюда, делают выпечку и даже добавляют в чай, чтобы согреться и получить заряд бодрости.

Терапия легочных заболеваний

В народной медицине существует 2 метода борьбы с кашлем или бронхитом: внутреннее и наружное применение. Топленный бараний жир является проверенным средством лечения на протяжении не одного поколения. Для его приготовления достаточно взять всего 1 ложку жира и стакан теплого молока. Этот напиток даст эффект смягчения стенок горла от першения и поспособствует разжижению слизи. Также он помогает заядлым курильщикам, убирая кашель и очищая легкие. Недостаток такого чудо-средства заключается в его специфическом запахе и вкусе, но с ним можно экспериментировать, добавляя мед или заменяя молоко различными травяными настойками и чаями, так что принимать напиток будет одно удовольствие.

Второй метод лечения подходит даже для ребенка грудного возраста, ведь он не нанесет урон вкусовым рецепторам. Рекомендуется при бронхите и других легочных заболеваниях растирать тело теплым бараньим салом. Повторять процедуру необходимо в течение 3-5 дней. После нанесения данной субстанции на тело, нужно накрыться теплым одеялом на некоторое время. При этом следует избегать перегревания. Во время процесса втирания теплого жира на кожу груди и спины поры открываются и начинается процесс обильного теплообмена. Также этот способ полезен тем, кого мучают боли в конечностях и суставах.

Бараний жир — это уникальный продукт, сочетающий в себе огромное количество полезных свойств и назначений, поэтому, употребляя его в пищу, мы не просто насыщаем организм необходимыми микроэлементами, но и не даем поддаться ему нежелательным факторам в будущем. Традиционная медицина, естественно, не одобрят такого альтернативного метода лечения, но и официально это не запрещено. Естественно, можно поддерживать своё здоровье с помощью народной медицины, но главное — не переусердствовать.

Бараний жир особую популярность получил среди жителей Кавказа и Средней Азии. Его получают путем вытапливания из овечьего или бараньего сала при разделке туши. Продукт имеет выраженный запах, из-за чего не получил широкого применения в кулинарии европейских народов. Правильное использование бараньего жира, несмотря на его специфичность, повышает иммунитет, защищает от ряда патологий внутренних органов.

Бараний жир

Бараний жир

Пищевая ценность и состав

Жир, полученный путем вытапливания из бараньего сала, не лишен полезных веществ и минералов. Состав продукта отличается:

 • витаминами групп А, В, Е;
 • эфирами жирного типа, среди них большое количество стерина, фосфатида;
 • каротином и полезными кислотами, среди них повышенное количество каприна, лаурина;
 • небольшим процентом магния, меди, селена и цинка, ланолина.
  В умеренном количестве бараний жир полезен

  В умеренном количестве бараний жир полезен

Внимание! Обогащенный полезными минералами состав полезных веществ оказывает мощную поддержку организму при воздействии на него электромагнитных волн.

Как и все жировые составляющие, бараний жир отличается высокой энергетической ценностью — 897 калорий/100 г. В топленом сырце нет углеводов и протеинов, небольшой процент занимает вода, все остальное — жир. Рекомендуется исключить употребление в чистом виде, используется только для приготовления блюд, народных медицинских препаратов.

Внимание! После вытапливания сала-сырца появляется большое количество насыщенных жиров. Они считались вредными для сердечной мышцы, но сегодня ученые опровергли этот факт многочисленными исследованиями.

Качественный жир получают из курдюка

Качественный жир получают из курдюка

Сорта бараньего жира

Грамотные повара и фермеры разделяют вытопленный сырец на несколько сортов.

Таблица 1. Сорта бараньего жира.

Сорт Особенность
Высший — добывают из курдюка;
— курдюк — место внизу хвостовой части барана, напоминает небольшой мешок;
— имеет твердую консистенцию;
— отличается белым цветом, иногда встречается желтый;
— при вытапливании теряет цвет и становится прозрачным.
Первый — вытапливают из высококачественного сала;
— имеет твердую консистенцию;
— цвет варьируется от белого до серого;
— после вытапливания теряет цвет, становится прозрачным.
Второй — готовится из обычного сала;
— отличается ароматом зажаренного сала;
— при вытапливании жир становится мутным.

Внимание! В традиционных кулинарных рецептах рекомендуется для приготовления блюд использовать курдюк. Он даст необходимый аромат, а пища приобретет насыщенный вкус.

В пищу рекомендуется употреблять только высший сорт жира

В пищу рекомендуется употреблять только высший сорт жира

Польза бараньего жира

Продукт, несмотря на его высокую калорийность и специфичность вкуса, считается намного полезнее привычного нам свиного сала. Бараний жир оказывает благотворное воздействие на все системы организма, позволяя функционировать ему в правильном ритме.

Репродуктивная система

Насыщенные жирные кислоты приносят вред только в большом количестве. При употреблении малых доз они способны нормализовать гормональный фон, улучшить репродуктивную функцию. Бараний жир кавказскими народами активно используется при лечении мужчин от импотенции. Женщинам рекомендуется употреблять насыщенные жирные кислоты из бараньего топленого сырца, если те столкнулись с бесплодием. При правильной комбинации с лекарственными средствами удается в несколько раз повысить успех лечения дисфункции репродуктивной и половой систем.

Бараний жир защищает от бесплодия

Бараний жир защищает от бесплодия

Работа мозга

В вытопленном сале барана содержится большое количество витамина B1. Вещество необходимо для тех, кто постоянно занят умственным и тяжелым интеллектуальным трудом. При достаточном количестве витамина заметно улучшаются память, способность анализировать. Доказано, что бараний жир в несколько раз замедляет старение мозговых клеток и стимулирует их рост.

Повышение иммунитета

Рост защитных сил организма обеспечивает большое количество витамина А. По последним исследованиям, люди, употребляющие систематически в пищу высший сорт бараньего жира, в несколько раз реже сталкиваются с острыми респираторными и инфекционными заболеваниями дыхательных путей. Дополнительно замечено положительное влияние топленого сырца на глаза, при комбинированном лечении с медикаментами удается быстрее восстановить или повысить остроту зрения.

Употребление баранины - залог высокого иммунитета

Употребление баранины — залог высокого иммунитета

Дополнительно бараний жир оказывает следующее положительное воздействие на организм:

 • наличие антиоксидантов улучшает ток крови, вывод токсинов из организма;
 • вещество повышает скорость восстановления поврежденных тканей;
 • уменьшается риск возникновения онкологических заболеваний;
 • повышается физическая выносливость, уходит сонливость, напряженность, усталость;
 • обеспечивается быстрое насыщение при отсутствии перегрузки пищеварительной системы;
 • кожа защищается от воздействия ультрафиолетового излучения;
 • нормализуется состояние ногтей, волосяного покрова, зубов, кожи.

Внимание! Курдюк имеет выраженный запах, который может показаться ароматом испорченного продукта. При покупке следует брать с собой человека, хорошо разбирающегося в сортах бараньего жира.

При покупке курдюка не следует бояться его специфического запаха

При покупке курдюка не следует бояться его специфического запаха

Вред бараньего жира

В составе топленого сала барана входит большое количество холестерина. Он отрицательно сказывается на состоянии кровеносных сосудов и сердца. Нельзя есть блюда на основе бараньего жира при наличии атеросклероза, заболеваний почек, печени, воспалении желчного пузыря. Не допускается употребление подобной пищи людям, страдающим ожирением. Пациентам, у которых обнаружена язва желудка, гастрит с пониженной кислотностью, следует с осторожностью употреблять бараний жир, заменяя его более постными продуктами.

Внимание! Если после употребления продукта вы ощущаете дискомфорт, следует принять препарат для улучшения пищеварения и по возможности проконсультироваться с врачом на вероятность непереносимости бараньего жира.

Если от жира пахнет аммиаком - следует отказаться от его употребления

Если от жира пахнет аммиаком — следует отказаться от его употребления

Как получить качественный бараний жир дома?

Получить высококачественное вещество в домашних условиях вполне реально. Для этого требуется придерживаться написанной ниже инструкции.

Таблица 2. Пошаговая инструкция получения бараньего жира в домашних условиях.

Шаг, № Описание Фото
Шаг 1 Качественный кусок бараньего сала-сырца разрезать на небольшие кусочки. 1
Шаг 2 Залить до верха ледяной водой на один час. 2
Шаг 3 Через час извлечь сырец и промыть еще раз и положить сало в чугун или глиняный горшок, подойдет также нержавеющая сталь. 3
Шаг 4 Поставить в разогретую до 130-145 градусов духовку на 1-1,5 часа. 4
Шаг 5 Процедить топленое сало через сито и залить в стеклянную форму. 5
Запрещено вытапливать сырец при температуре выше +150 градусов

Запрещено вытапливать сырец при температуре выше +150 градусов

Какая порода баранов дает качественный сырец?

Выращивание отары овец и баранов — трудоемкий процесс, требующий соблюдения многих правил. Вначале следует определиться с тем, какая порода необходима для получения качественного жира, а по возможности шерсти и мяса. Для добычи сала выращивают только мясосальные породы. Они имеют низкие репродуктивные свойства, но при этом имеют самую высокую массу и большую жировую прослойку. Крупные особи могут весить 150-210 кг. Мясосальные породы имеют в своем строении курдюк. Этот отдел располагается в области крестца, хвоста и поясничной зоны. Среди самых популярных видов мясосальных баранов называют гиссарский, калмыцкий и эдильбаевский.

Внимание! Для получения всех трех составляющих — жира, мяса и шерсти, следует выбирать выращивание смешанных пород. Для разведения выбирают романовский вид, который случают с баранами эдильбаевской или гиссарской породы. Селективные стада не допускается использовать далее для разведения, все они подлежат убою и переработке.

Гиссарская порода баранов

Гиссарская порода баранов

Территория для разведения баранов

Разведение отары предполагает обязательное наличие хорошо обустроенных помещений и больших сытных пастбищ. Территория для выпаса рассчитывается с учетом размера стада, но не может быть менее нескольких гектаров земли. Именно такая площадь земли позволит получить достаточное количество корма и нарастить необходимую массу тела.

Внимание! Начинающие фермеры часто арендуют для начала бизнеса арендовать территории разорившихся колхозов. После небольшого ремонта сараев можно сразу переходить в процессу разведения.

Чтобы получить максимум прибыли от выращивания баранов, следует оборудовать свое хозяйство следующими местами:

 • деревянный загон, в котором требуется поставить поилки и хорошие кормушки;
 • кошара, большой крытый загон, в котором ночуют стада и содержатся молодые особи;
 • по возможности кошару оборудуют отоплением, особенно в тех местах, где выращивается молодняк;
 • чабан или другими словами сторожка, в том случае, когда предполагается охрана отар;
 • вспомогательные сараи, где следует разместить заготовки для кормов, технику и другую утварь, хранить все эти вещи в одном помещении с животными не рекомендуется.

Внимание! Дополнительно следует позаботиться о сенокосных угодьях и травяных пастбищах для выкормки свежей травой. Подробнее о разведении баранов можно прочитать в нашей специальной статье.

Калмыцкая порода баранов

Калмыцкая порода баранов

По рекомендации ведущих фермеров, следует строить пастбища таким способом, чтобы на 300 голов приходилось не менее 1,5 га земли. Каждая особь должна получать ежегодно не менее 1,5 тонн сенокосного корма и 0,55 тонн зерновых. Дополнительно отара получает достаточное количество свежей зеленой травы.

Видео — Разведение овец

Правила кормления овец

Правильное питание — гарант получения большого количества сала и мяса. Рацион овец включает три типа кормов.

Цены на популярные модели зернодробилок-корморезок-траворезок

Зернодробилка-корморезка-траворезка

Сочные корма

В самый благоприятный период года животные находятся на откормке сочными кормами, именно в это время идет активная закладка веса. Сочная пища делится на три вида, каждый из которых имеет свои особенности.

 1. Травяные корма. Отары употребляют не только мягкие сорта травы, но и старые грубые заросли. Они с удовольствием едят колючки, сорную траву, небольшие ветки деревьев, поросль кустарников. Идеальным вариантом для питания овец является их выпаска на высоких сухих участках с большим количеством травяного покрова. Нельзя пасти стада на болотистых низинах, постоянно заливающихся лугах. При поедании зеленой массы животные получают большое количество витаминов и минералов, но с августа ее ценность резко падает. Поэтому травяные корма в конце лета рекомендуется сочетать с зерновыми.
  Эдильбаевская порода

  Эдильбаевская порода

 2. Силос. Также относится к питательным кормам с большой калорийностью. Рекомендуется рассчитывать этот корм исходя из пропорций 4 кг пищи на одну голову в день. Готовить его следует из перемолотой кукурузы, зерновых, бобового сена. Такой состав считается самым здоровым, а также позволяет животным быстро набрать массу.
 3. Овощи. Считаются источником витаминов, редких минералов. Рекомендуется добавлять к основному корму баранов свежую свеклу, кормовую морковь. Овощи разгружают пищеварительную систему овец, защищают от инфекций. В день дается 3-4 кг овощей. Хорошо себя зарекомендовали также кабачки, арбузы, тыква, их используют для насыщения животных клетчаткой. За день дается не менее одного килограмма бахчевых.
  Травяные корма способствуют набору веса

  Травяные корма способствуют набору веса

Концентрированные корма

Легкий способ получения откормленного стада. Рекомендуется регулярно добавлять к основному питанию стада зерновые, среди них особую ценность имеют пшеница, ячмень, овес. Полезны также фасоль, горох, отрубные продукты, жмых подсолнечника, дробленая кукуруза, промышленные комбикорма. Концентрированные корма содержат большое количество белков, полезных жиров и углеводов, они богаты крахмалом и полиненасыщенными кислотами. Чтобы баран нагулял максимальный вес, за день рекомендуется давать ему 0,6 кг такого корма, овце достаточно 100 г.

Грубые корма

К таким кормам чаще всего прибегают в период резкого падения количества зелени и в зимнее время.

 1. Солома. Фермеры не рекомендуют давать баранам солому, но при отсутствии других кормов на одну голову не следует насыпать более 2,5 кг смеси. Молодые животные не могут употреблять более 1 кг. При необходимости откормки соломой следует использовать сухостой, оставшийся после овса, бобовых культур, проса.
 2. Сено. Готовится из множества видов трав летом. Отары любят гороховые стебли, клевер. Они содержат витамины, минералы, другие полезные вещества. При переводе на стойловое содержание на одну голову выделяется 4 кг сена.
 3. Сенаж. Его также готовят из разнотравья летом. Сенаж просушивают только на половину, хранят в специальных баках, куда не попадает влага и воздух. В сутки требуется около 2-3 кг сенажа на каждую голову отары.

Комбинация описанных кормов дает наиболее быстрый и заметный результат. При этом важно концентрированные корма промышленного производства давать зимой, когда животное страдает из-за нехватки питательных веществ.

Дефицит минеральных веществ у овец

Дефицит минеральных веществ у овец

Цены на фелуцен минеральный лизунец для коз и овец

Фелуцен минеральный лизунец

Видео — Кормление баранов

Сено - основной рацион на стойловом содержании зимой

Сено — основной рацион на стойловом содержании зимой

Внимание! Концентрированные корма стоят больших денег. Поэтому следует максимально полно использовать теплое время года с большим количеством травы для полной откормки овец на сало и мясо.

Бараний жир — ценный продукт с большим количеством витаминов. Но становится он таким только при условии правильного выращивания овец и последующей выплавки сала. Следует также всегда помнить о наличии противопоказаний к использованию жиросодержащего продукта, чтобы не допустить обострения заболеваний и не принести вред здоровью.

Описание

Бараний жир является продуктом животного происхождения и относится к тугоплавким жирам. Он является популярным продуктом в Грузии, Средней Азии и Монголии. Там его широко применяют в качестве народного средства при лечении многих заболеваний. А также в азиатской и кавказкой кухне он считается неотъемлемым ингредиентом

Бараний жир получают из внутренней части овечьей тушки или из курдюка специального вида баранов методом перетапливания.

А вы знали? Что в азиатской и кавказкой кухне курдючный бараний жир считается неотъемлемым ингредиентом вкусного плова.

Бараний продукт имеет своеобразный специфический запах и свойство быстро застывать.

Интересный факт! Цвет жира может быть желтым или белым, исходя из возраста животного. Желтый жир производят из сала более старых животных, и ему присущ резкий специфический запах. А белый жир получают из сала молодых баранов.

Виды

 • Высший сорт бараньего жира получают путем перетапливания сала-сырца внутренней или курдючной части. Он достаточно прозрачный с запахом и вкусом баранины.
 • Первый и второй сорта жира производят только из сала-сырца. На вид он слегка мутный и имеет серый или серо-зеленый оттенок, а вкусовые особенности напоминают поджаренные шкварки.

Важно знать! Чем светлее полученный бараний жир, тем он имеет лучшее качество.

Состав

Бараний жир имеет такой ценный набор полезных компонентов:

 • фосфор;
 • цинк;
 • натрий;
 • калий;
 • железо;
 • селен;
 • кальций;
 • витамин D;
 • витамин А;
 • витамин К;
 • витамины группы В;
 • витамин Е

Полезные свойства

Наличие насыщенных жирных кислот обеспечивают хорошую работу всех жизненно важных процессов организма.

Любопытно! В Восточных странах издавна считалось, что бараний курдючный жир, с ограниченным количеством холестерина, может продлить организму молодость.

В азиатских странах топленым бараньим жиром лечат ожоги, раны, ссадины, а также применяют его как средство против облысения.

Бараний продукт легко усваивается и благоприятно отражается на работе пищеварительного тракта. Его рекомендуют употреблять при наличии различных вирусных инфекций, простудных заболеваниях.

Интересно! Содержание холестерина в бараньем жире намного меньше, чем в свином или говяжьем.

Имея курдючный жир в рационе, можно значительно укрепить иммунные процессы организма. На основе бараньего жира делают компрессы для лечения пневмонии и затяжного кашля.

Народные рецепты применения

 1. Топленый бараний жир применяют в качестве отличного средства для лечения бронхита. Для этого достаточно растворить 1ст. ложку жира в стакане горячего молока. Такой же способ будет полезен и курильщикам. Он поможет снять кашель и очистить легкие.
 2. Для выведения жировиков хорошо использовать разогретый бараний жир. Кусочек марли, сложенной в несколько слоев, пропитывают жиром и прикладывают к жировику до полного остывания.
 3. Снять боли и ломоту в суставах и костях поможет мазь на основе курдючного бараньего жира и свежего овечьего масла.
 4. Такая мазь защитит кожу от обветривания и обморожения в сильные морозы. Также эффективно помогает она от цыпок.

Важно знать! Наружное применение бараньего жира принесет взрослым и детям неоценимую пользу при лечении некоторых недугов.

Вредные свойства

Не рекомендуют употреблять бараний жир людям с такими заболеваниями:

 • тромбофлебит;
 • атеросклероз;
 • болезни желудка;
 • язва желудка;
 • проблемы с печенью, почками, желчным пузырем;
 • гастрит с повышенной кислотностью.

Как использовать

Бараний жир молодого животного, имеющий белую окраску, широко применяют в туркменской, казахской, узбекской, таджикской кулинарии. На нем готовят различные овощные и мясные блюда.

Растопленный курдючный жир добавляют в чай и в приготовлении выпечки. Такой напиток хорошо согреет в холодную погоду и придаст выносливость организму.

Топленый бараний жир в кавказской кухне является основой традиционного плова. В европейской кухне бараний продукт используется очень редко.

Если смешать жир с растительным маслом, то это поможет раскрыть и подчеркнуть вкусовые качества многих мясных блюд, например: шурпа, плов, азу, Бозбаш. Благодаря специям, можно избавиться от специфического запаха и это придаст блюдам более насыщенный вкусовой оттенок.

Блюда, приготовленные на основе бараньего жира, всегда подаются горячими, так как жир имеет свойство быстро застывать. Особенно хорошо получаются блюда на его основе, приготовленные в духовке.

В Средней Азии курдючный продукт является главной основой в приготовлении беляшей, супов, самсу, бобовых блюд, всевозможных лепешек, хлеба и даже фруктовых блюд.

Калорийность 897кКал

Энергетическая ценность продукта (Соотношение белков, жиров, углеводов):Белки: г. ( ∼ 0 кКал)
Жиры: 99.7г. ( ∼ 897,3 кКал)
Углеводы: г. ( ∼ 0 кКал)
Энергетическое соотношение (б|ж|у):0%|100%|0%

Пропорции продукта. Сколько грамм?

В 1 ч. ложке 6 г.
В 1 ст. ложке 15 г.
В 1 стакане 150 г.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *